Wet geurhinder en veehouderij en ruimtelijke plannenOmgekeerde werking

Een veehouderijbedrijf mag niet in zijn belangen worden geschaad. Bouwen binnen een geurcontour is een inbreuk op het vergund recht van een veehouder en beperkt dan ook de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij binnen de reeds gebruikte milieuruimte. Dit is de reden dat in deze toets moet worden gemeten vanaf de rand van het bouwblok van de veehouderijbedrijven.

Benjamins Agrarisch Milieuadvies kan voor u de ‘omgekeerde werking’ onderzoeken, wanneer dit uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig is. Dit kan nodig zijn indien bijvoorbeeld woningbouw gewenst is in de nabijheid van een veehouderijbedrijf. Onderzocht worden het woon- en leefklimaat  van het (de) geur gevoelige object(en) in het plangebied als ook de belangen van de omliggende veehouderijen, die daardoor niet onnodig in hun belangen mogen worden geschaad. Onze adviezen worden voorzien van kaartmateriaal.