Milieu-advisering ruimtelijke planbureau’s / projectontwikkelaarsVanuit de Wet ruimtelijke ordening is het een vereiste voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen de milieurelevante aspecten in kaart te brengen. Onderzoek kan nodig zijn voor de volgende gebieden: externe veiligheid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, milieucontouren bedrijvigheid, water, natuur, archeologie en de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen.

U wilt bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk ontwikkelen nabij een bedrijventerrein of anderszins gevoelige bestemmingen realiseren nabij bedrijven. Het is dan zaak vooraf goed in beeld te brengen hoe de milieucontouren van de bedrijven werkelijk liggen en met welke milieucontouren rekening moet worden gehouden. Denkt u bijvoorbeeld aan geluidszones, veiligheidsafstanden in het kader van externe veiligheid, onderzoekszones bij luchtkwaliteit en geurcontouren bij nabijgelegen veehouderijbedrijven. Ook moeten in het plangebied zelf aspecten als de kwaliteit van bodem en grondwater worden beoordeeld.

Wat kan Benjamins Agrarisch Milieuadvies voor u betekenen:
De ROM-adviseurs van Benjamins Agrarisch Milieuadvies zijn goed thuis op het snijvlak van milieu en ruimtelijke ordening. Naast milieuplanologen die het ruimtelijke proces goed kunnen begeleiden en coördineren, werkt Benjamins Agrarisch Milieuadvies samen met specialisten die u op diverse terreinen goed kunnen ondersteunen en adviseren. Benjamins Agrarisch Milieuadvies kan zowel de inventariserende toetsen/onderzoeken als ook de nadere onderzoeken voor u verzorgen.