Milieu-advisering industriële bedrijvenIndien u een nieuw bedrijf wilt starten of u wilt uw huidige bedrijf uitbreiden dan wel veranderingen doorvoeren in uw bedrijfsvoering, dan zijn vaak allerlei vergunningen nodig van de overheid. Mogelijk moet u een milieu (omgevings-) vergunning aanvragen of moet u een melding doen op basis van het Activiteitenbesluit.

Benjamins Agrarisch Milieuadvies is thuis in uw omgeving. Hiermee willen wij zeggen dat wij thuis zijn in de wet- en regelgeving voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is vaak een complexe materie. Wij kunnen voor u het complete traject verzorgen: van aanvraag tot de definitieve omgevingsvergunning inclusief het vooroverleg met het bevoegd gezag. Eventuele benodigde milieuonderzoeken als bodem, geluid, geur en dergelijke kunnen wij tevens voor u regelen.

Hieronder een kleine greep uit onze diensten voor industriële bedrijven en bedrijven, die met industriële bedrijven te maken hebben en daarover advies nodig zijn:

  • Het verzorgen van een complete aanvraag omgevingsvergunning
  • Het verzorgen van een complete melding Activiteitenbesluit
  • Juridische advisering naar aanleiding van een milieucontrole op uw vergunning of melding
  • Juridische advisering wanneer zienswijzen zijn ingediend tegen uw ontwerp-omgevingsvergunning en bij bezwaar en beroep
  • Beoordelen van uw ontwerp-omgevingsvergunning met voorschriften: zijn de voorschriften wel toereikend, kan uw bedrijf er wel aan voldoen?
  • Het in kaart brengen van de noodzakelijke vergunningen (vergunningenmanagement)
  • Inventariseren welke milieuonderzoeken nodig zijn voor uw ruimtelijke plannen (milieucontouren in beeld brengen)